สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 2 12
2 มิถุนายน 2566 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทอรนิกส์ (e-GP)
2 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
1 มิถุนายน 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 11 เรื่อง การใช้เครื่องมือ TEDA4I การลงข้อมูล HDC และการฝึกพูดเบื้องต้น ณ จังหวัดกระบี่
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ
แชท
Skip to content