สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

19 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
11 เมษายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวิจัย เรื่องความชุกของโรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 11-4/65
11 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
11 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
11 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
11 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
11 เมษายน 2565 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
11 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 6 เดือน
7 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
7 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ
แชท
Skip to content