สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 มิถุนายน 2565 โครงการติดตามผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดระนอง 30-31-4/65
31 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
26 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซ่มอาคารพักผู้ป่วยใน ชั้น 2
26 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 รายการ
24 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน
18 พฤษภาคม 2565 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
9 พฤษภาคม 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
19 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
11 เมษายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวิจัย เรื่องความชุกของโรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 11-4/65
11 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

แชท
Skip to content