การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบจัดซืั้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-nf-01-16-03-2565 1 MB 13
แชท
Skip to content