นโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จึงมีนโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ งดให้ – งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลียงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
st-03-31-10-2565

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf st-03-31-10-2565 776 KB 5
แชท
Skip to content