สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

1 2 3 12
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการ
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 31 รายการ
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
10 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 11 เรื่อง การใช้เครื่องมือ TEDA4I การลงข้อมูล HDC และการฝึกพูดเบื้องต้น ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ
8 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 14 รายการ
3 พฤษภาคม 2566 การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทอรนิกส์ (e-GP)

Service

E-Service

แชท
Skip to content